jumpcc

Pravidla

Provozní řád a bezpečnostní pokyny Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park

Provozovna: Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park
Adresa provozovny: Kutnohorská 532, 109 00 Praha 10 – Štěrboholy
Provozovatel: JLK s. r. o.
IČO: 082 82 374
Sídlo Soběslavská 810/21, 390 02 Tábor
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28969

Čl.I.
Obecné povinnosti

 • 1.Provozní řád a bezpečnostní pokyny Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park jsou závazné pro všechny návštěvníky.
 • 2.Prostor Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park (dále jen „Areál“) je funkčně rozdělen na
  • 2.1.vstupní prostor zahrnující prostor zádveří, kavárny, příjmu a šaten a
  • 2.2.prostor trampolín zahrnující prostor určený pro sportovní využití.
 • 3.Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru trampolín seznámit s tímto provozním řádem a bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru trampolín návštěvníci s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej na vědomí.
 • 4.Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů trenérů a zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po prostoru trampolín.
 • 5.Vstup do prostoru trampolín je možný jednotlivě nebo ve skupinách.
 • 6.Vstup jednotlivců do prostoru trampolín:
  • 6.1.pro osoby mladší 2 let je zakázán,
  • 6.2.pro osoby ve věku od 3 let, ale mladší 5 let je možný pouze za stálé přítomnosti odpovědné osoby starší 18 let,
  • 6.3.pro osoby ve věku od 5 let, ale mladší 18 let je možný pouze s doprovodem odpovědné osoby starší 18 let,
  • 6.4.pro osoby ve věku od 18 let je možný pouze s podepsaným čestným prohlášením o vstupu na vlastní nebezpečí.
 • 7.Vstup osob ve skupinách zahrnující osoby ve věku od 5 let, ale mladší 18 let je možný pouze s dozorem osoby starší 18 let (včetně), který nese za osoby mladší 18 let odpovědnost. Vstup osob mladších 18 let je vždy podmíněn podepsaným souhlasem svého zákonného zástupce (rodiče).
 • 8.Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností podrobí orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu.
 • 9.V celém areálu je zákaz kouření.
 • 10.Návštěvník je oprávněn využít k uskladnění svých osobních věcí využít uzamykatelné skříňky. Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky, které jsou součástí šaten ve vstupním prostoru.
 • 11.Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví.
 • 12.Všichni návštěvníci musí mít před vstupem do prostoru trampolín podepsané čestné prohlášení o vstupu na vlastní nebezpečí, popřípadě písemný souhlas zákonného zástupce.

Čl.II.
Podmínky vstupu do prostoru trampolín

 • 1.Vstup do prostoru trampolín je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oděvu, který nebude ohrožovat návštěvníky nebo poškozovat zařízení areálu. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit zařízení areálu, např. šály, řetízky, náramky (s výjimkou silikonového náramku, který návštěvníci obdrží při vstupu), pásky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, klíčenky spod.
 • 2.Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit kapsy tak, aby neobsahovali žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).
 • 3.Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození provozovatel neodpovídá.
 • 4.Je zakázáno do prostoru trampolín
  • 4.1.vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
  • 4.2.vnášet nápoje a jiné potraviny (ty mohou návštěvníci konzumovat výhradně ve vstupním prostoru,
  • 4.3.vstupovat se zvířetem.
 • 5.Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá zdravotní omezení, která by se mohla negativně projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
 • 6.Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán.

Čl.III.
Bezpečnostní pokyny chování v prostoru trampolín

 • 1.V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při sportovních aktivitách nepřeceňovat své síly.
 • 2.V prostoru trampolín je při sportovních činnostech zakázáno
  • 2.1.skákat na jedné noze,
  • 2.2.odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny,
  • 2.3.skákání dvojitých a trojitých salt,
  • 2.4.sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy,
  • 2.5.přeskakovat na obsazenou trampolínu,
  • 2.6.jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost,
  • 2.7.běhání a nahánění se po trampolínách,
  • 2.8.klouzání se na svažující se stěně trampolíny,
  • 2.9.vstupovat pod trampolíny,
  • 2.10.schovávat se v molitanové jámě,
  • 2.11.skákat naproti jinému návštěvníkovi.
 • 3.Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby nedošlo ke vzájemnému střetu a případnému úrazu.
 • 4.Maximální počet na jednu odrazovou plochu trampolíny je jedna osoba.
 • 5.Maximální zatížení trampolín je 120 kg.
 • 6.Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté provozovatelem.
 • 7.Návštěvníci nesmí, jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení nacházející se v prostoru trampolín.
 • 8.Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při těle a bradu tlačit k hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, aby nedošlo k poranění jazyka.
 • 9.Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní aktivitu.
 • 10.Návštěvníci jsou povinni bezodkladně nahlásit personálu Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park:
  • 10.1.jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiného návštěvníka,
  • 10.2.jakékoliv poškození zařízení v prostoru trampolín,
  • 10.3.závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů.
 • 11.Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů.

Čl.IV.
Dodržování řádu, odpovědnost

 • 1.Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park.
 • 2.Každý návštěvník je povinen se chovat tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody.
 • 3.V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků parku, poškozování zařízení nacházejícího se v parku nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál Jump Jump Jump – Štěrboholy Retail Park oprávněný kdykoliv vykázat návštěvníka z areálu. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 • 4.Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.

Čl.V.
Povinnosti provozovatele

 • 1.Provozovatel je povinen zabezpečit stálý dozor nad dodržováním tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.
 • 2.Provozovatel je povinen nejméně
  • 2.1.jednou týdně provést vizuální kontrolu trampolín, týkající se zejména kontroly všech matrací a jejich upevnění a celistvosti ochranných materiálů,
  • 2.2.jednou měsíčně provést provozní kontrolu, týkající se zejména kontroly napnutí sítí, stability a nosných konstrukcí, stavu opotřebení pěnových materiálů, stavu opotřebení barevných lan na pěnových materiálech, upevnění pružin a dopadových matrací a podlah,
  • 2.3.jednou ročně provést generální kontrolu, týkající se zejména kontroly nosné konstrukce (pevnosti a tuhosti spojů), kotvení do podlah a stěn, upevnění podlah na konstrukci, upevnění pružin a dopadových matrací trampolín.